Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var?

Müsəlmanla mömin arasında nə kimi fərq var? Quran buyurur: “Allah İbrahimə “Rəbbinə təslim ol” buyurduqda, İbrahim “aləmlərin Rəbbinə təslim oldum ” deyə cavab verdi. (“Bəqərə”, 131) Ayədən göründüyü kimi Allahın əmrləri qarşısında təslim olan insan müsəlman olur. Amma müsəlmanlığın dərəcələri vardır. “Hucurat”/14-cü ayədə oxuyuruq: “Bədəvilər “biz iman gətirdik”, dedilər. De ki, siz iman gətirmədiniz “Biz islamı qəbul etdik”, deyin. Çünki hələ iman qəlblərinizə daxil olmamışdır.” Demək, İslamın ilkin dərəcəsi onu dil ilə qəbul edib, şəhadət kəlməsini deməkdir. İslamın ikinci dərəcəsində olanlar onu dil ilə qəbul edib, xeyir iş görənlərdir. İnsanın Allaha qəlbən itaəti İslamın üçüncü dərəcəsinə aiddir. Dördüncü dərəcədə olan insanlar isə bütün varlığını Allahın ixtiyarında görən övliyalardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çox vaxt bəndələr sadəcə müsəlman olaraq qalır, möminliyə yol tapa bilmirlər. Allahın qadağan etdiyi günahlara yol verən şəxsi mömin yox, müsəlman kimi qəbul etmək lazımdır.Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri hansılardır?

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri hansılardır? Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.
Namaz qlmamaq insanın dünya və axirət həyatını çətinləşdirir. Allahı xatırlamaq, onu zikr etmək böyük səadətə səbəb olduğu kimi, Onu yaddan çıxartmaq, namaz və s. dini vacibatlara etinasız yanaşmaq da böyük ilahi əzabların nazil olmasına səbəb olur. Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qur’andan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!”. (“Taha”, 124.)...Övladlarınızın sizə qayğı göstərməsini istəyiriksə hansı əmələ diqqət yetirməlisiniz?

Övladlarınızın sizə qayğı göstərməsini istəyiriksə hansı əmələ diqqət yetirməlisiniz? Ata-oğul münasibətləri: İmam Əli (ə) buyurub: “Öz atalarınıza yaxşılıq edin ki, övladlarınız da sizə yaxşılıq etsinlər”. “Qürər əl-hikəm”, c. 3, səh. 267. Ailə başçılarını uca tutmaq, onların hörmətini qoruyub saxlamaq, dini göstəriş və ilahi əmrdir. Ataların hüququnu tanımaq, zəhmət və xidmərlərinə görə onlara təşəkkür etmək “ağlın inkişafı” və “kamil ülfət”in göstəricisidir. Övladlar ictimai mədəniyyəti, ünsiyyət tərzini və rəftarlarındakı ədəb-ərkanı öz valideynlərindən öyrənirlər. “Ədəb pöhrəsi” uşaqların qəlbində əkilərsə, gələcəkdə məhsul verər.
Bəzən uşağı tərbiyələndirmək bilavasitə həyata keçirilir. Əgər biz öz ata-analarımızın qarşısında təvazökar olmasaq, onlara yaxşılıq və hörmət etməsək, övladlarımız öz ataları qarşısında ədəbli və təvazökar olmalı olduqlarını hardan öyrənməlidirlər?...Atanın nifrini keçdiyi kimi ananın qarğışı insan həyatına nə belə təsiri var?

Atanın nifrini keçdiyi kimi ananın qarğışı insan həyatına nə belə təsiri var? Böyük əhli-sünnət alimi və məşhur “Kəşşaf” təfsirinin sahibi Zəməxşərinin bir hadisədə nəticəsində qıçı kəsilmişdi. O, Bağdadda böyük fəqih Damağani ilə görüşəndə bunun səbəbini belə açıqlayır: Anamın qarğışı mənim başıma bu müsibətin gəlməsinə səbəb olmuşdur. Mən uşaq vaxtlarımda bir sərçə tutdum. Onun ayağına bir ip bağladım və qanadlarını yolmağa başladım. Birdən sərçə əlimdən qaçdı və buna görə onun sol qıçı üzüldü.
Anam bunu biləndə çox narahat və pərişan oldu. Mənə qarğış edərək dedi: - O dilsiz heyvanın qıçını üzdüyün kimi Allah da sənin sol qıçını üzsün!
Bu hadisədən bir müddət sonra atdan yıxıldım və sol qıçım sındı. Həkimlər qıçımı kəsməkdən başqa bir əlac görmədilər. Bu, anamın qarğışının təsiridir.Halalı haramdan ayıran zaman seçim anında düzgün addım üçün bizə nə kömək edə bilər?

Halalı haramdan ayıran zaman seçim anında düzgün addım üçün bizə nə kömək edə bilər? Quran buyurur: “Ey iman gətirənlər, (düşmən ordusundan olan) bir dəstə ilə qarşılaşarkən möhkəm durun və Allahı (dildə və qəlbdə) çox zikr edin, bəlkə nicat tapdınız”. (“Ənfal” 45). Bu ayədə adı çəkilən zikr, təkcə dil zikri deyildir. Əsil məqsəd – daxili diqqət, Allahın lütflərini, köməklərini, izzətini, əzəmətini, vədələrini yada salmaqdır. Belə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın bəndələri üçün lazım bildiyi əməllərdən ən mühüm olanı – Allahı çoxlu yada salmaqdır. Halal və haramla rastlaşan zaman Allahı yada salmaqdır ki, əgər Allahın itaəti olarsa – ona əməl etsin, əgər Allahın günahı olarsa – onu tərk etsin”. Əks halda hər bir külək, yağış, tufan onu yolundan saxlayar və süqut etməsinə səbəb olar. İmanın möhkəm olmasının tək yolu isə Allahı çoxlu yada salmaq və Ona itaət etməkdir. Hər kimin itaəti çox olarsa, qəlbi daha çox müti olar. Qəlbi müti olan insanın imanı artar və möhkəmlənər...Uzun arzu niyə pisdir? Uzun arzulardan xilas olmağın yolları

Uzun arzu niyə pisdir? Uzun arzulardan xilas olmağın yolları Müasir cavanların ən böyük məşğuliyyəti uzun arzular qurub ona çatmaqdır. Arzu etmək insanı fəaliyyət göstərməyə təhrik edən ən mühüm amillərdəndir. Ancaq dinimiz uzun arzular qurmağı bəyənmir, çünki uzun arzular insanı asanlıqla şeytanın tələsinə sala bilər. İmam Əli (ə) buyurur: «Kimin arzusu uzun-uzadı olsa, əməli az və qısa olar». Bəs uzun arzulardan necə xilas olaq? Quran bizlərə bunun üçün bir neçə çıxış yolları təqdim edir ki, onların bəzisi ilə tanış olaq:1. Ümid. uzun arzularına qalıb gələ bilər. Ümid insanı kamala doğru aparır və əgər insanın ümidi olmazsa kamala çata bilməz. 2. Təvəkkül. Allaha təvəkkül etmək insana öyrədir ki, ondan da üstün bir varlıq vardır və ona söykənmək olar.
3. Sağlam təfəkkür. Təfəkkür etmək arzuları qısaldar və hədəfini müəyyən edər. 4. Dua. Arzuları uzun etməz. Çünki bilir ki, Allah onun arzularını və hacətlərini yerinə yetirəcəkdir.Nuhun (ə) gəmisinin dayandığı Cudi dağı haradadır?

Nuhun (ə) gəmisinin dayandığı Cudi dağı haradadır? ... Alimlərin tədqiqat qrupu Türkiyədə yerləşən Ağrı dağının 1400 metr yüksəkliyində taxta parçalarına rast gəlmişdilər ki, qədim bir gəminin parçaları olduğu sübut olunmuşdur. Bu taxta parçalarının yaşı miladdan əvvəl 2500-ci ilə təsadüf edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu gəminin uzunluğu 1019 metr və eni 118 metrdir. Bu tədqiqatlara görə belə görünür ki, Cudi dağı həmin Ağrı dağıdır. Hədislərin nəql etdiyinə görə, bu gəmi Allahın inayət ilə inşa edilmiş və yeddi təbəqədən ibarət olmuşdur. Çünki gəmiyə hər bir heyvandan bir cüt seçilib qoyulmuşdu. Gəmi təxminən 3500 cüt heyvanı özünə yerləşdirmişdi. Əgər bu gəmi Allah tərəfindən planlaşdırılmasaydı, bu qədər heyvanın və insanın gəmiyə sığması mümkünsüz olardı. Bu gəminin özü İlahi möcüzə idi. Mıxları paslanmır və taxtaları cürümürdü.Dostu necə seçmək haqda İmam Həsən Müctəba (ə) hansı göstərişləri verir?

Dostu necə seçmək haqda İmam Həsən Müctəba (ə) hansı göstərişləri verir? İmam Həsən Müctəba (ə) beş Ali-Əbadan biri olaraq, öz davamçılarından bəzi əməlləri yerinə yetirməsini istəyir. Bu əməllər ilə tanış olaq.
1. Allahı sevib, ona iman gətirmək. “Hər kim Allahın razılığını insanların qəzəbinə baxmayaraq istəyər, Allah onu insanlardan ehtiyacsız edər. Hər kim Allahı qəzəbləndirərək insanların razılığı ardınca olar, Allah onu insanlara tapşırar”.
2. Elm öyrənmək. İmam Həsən (ə) buyurur: “Öz elmini insanlara öyrət və başqalarının elmini öyrən”.
3. Düşünmək. İmam Həsən (ə) buyurur: “Sizə lazımdır ki, düşünəsiniz. Çünki fikir hikmət qapılarının açarıdır”.
4. Səbir. “Bizim və başqalarının təcrübəsi göstərir ki, səbirdən faydalı və səbirsizlikdən ziyanlı şey görünməmişdir.
5. Dost tapan zaman diqqətli olmaq. “Oğlum! Heç kəslə qardaşlıq etmə, məgər (əvvəl) biləsən ki, hara gedib-gəlir...Sədəqəni necə verək ki Həcc ziyarətinin savabı bizlərə yazılsın?

Sədəqəni necə verək ki Həcc ziyarətinin savabı bizlərə yazılsın? Yəsə ibni Həmzə nəql edir: “İmam Rzanın (ə) məclisində idik, Həzrət islamın şəriətindən söhbət edirdi. Bu zaman bir kişi gəldi və dedi: Həcc ziyarətindən gəlirəm yolda qalıb pulsuzam!! İmam Rza (ə) buyurdu: “Əyləş, Allah sənə lütf etsin”. Həzrət (ə) ayağa qalxdı və hücrəsinə daxil oldu. Bir neçə dəqiqə sonra qayıtdı və qapının arxasından buyurdu: “O xorasanlı kişi haradadır?”. Həmin kişi ayağa qalxdı və dedi: “Buradayam”. İmam (ə) qapının yuxarısından buyurdu: “Bu bir neçə dinarı götür və get! lazım deyil ki, mənim tərəfimdən sədəqə verəsən. Get ki, nə mən səni görürəm, nə də sən məni”. Xorasanlı kişi getdi. Süleyman İmama (ə) dedi: “Fədan olum, əta etdin, mehribanlıq etdin. Bəs niyə pul verən zaman özünü göstərmədin?”. İmam (ə) buyurdu: “Ondan qorxdum ki, hacətini yerinə yetirdiyim üçün xəcaləti üzündə görüm. Məgər Peyğəmbərin (s) bu kəlamını eşitməmisən ki, buyurub: “Yaxşı işini gizlədən insanın mükafatı 70 həccin mükafatına bərabərdir””.İmam Baqir (ə)-ın kəlamında kamil insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

İmam Baqir (ə)-ın kəlamında kamil insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Ayətullah əl-üzma Cəfər Sübhani Əzəm məscidində keçirilən xaric üsul dərsində İmam Məhəmməd Baqirin (ə) buyurduğu bu hədisi nəql edib:
“Qiyamət günündə bu üç gözdən başqa bütün gözlər ağlayacaq: Allah yolunda gecələr oyaq qalıb yatmayan göz; Allah qorxusundan ağlayan göz; Allahın haram buüyurduqlarına baxmamaq üçün yumulan göz”.
Böyük fəqih deyib ki, İmam Baqir (ə) bu qısa kəlamı ilə xəlvət və aşkarda əməl olunması lazım olan əxlaq proqramını açıqlayıb və əməli əxlaqı bizə öyrədib.
Təqlid mərcəsi həmçinin vurğulayıb: “Kamil insan o kəsdir ki, proqramı olsun və İmam Baqir (ə) bu proqramı bizə tövsiyə edib”.
Sonrakı