Üveys Qərani Həzrət Peyğəmbərlə (s) niyə görüşməmişdir?

Üveys Qərani Həzrət Peyğəmbərlə (s) niyə görüşməmişdir? Üveys Qərani Peyğəmbərin (s) səhabəsi və vilayət tərəfdarı idi. O zaman ki, Üveys Yəməndə idi, dəvələrə baxırdı. Qoca anası vardı ki, ona qulluq edirdi. Peyğəmbərə (s) olan şiddətli sevgisinə baxmayaraq, Həzrəti (s) yaxından ziyarət etməyə müvəffəq ola bilməmişdi. Günlərin birində Həzrətə (s) olan sevgisi gücləndi və anasından Hicaza getmək üçün icazə aldı. Anası ona dedi: “Oğlum, Həzrətin (s) görüşünə get. Əgər Peyğəmbər (s) Mədinədə olmasa, yarım gündən çox orada qalma”. Üveys böyük zəhmətlə Yəməndən Mədinəyə gəlib çıxır, ancaq eşidir ki, Peyğəmbər (s) Mədinədə yoxdur. Yarım gündən çox fürsəti olmadığına görə, Mədinədə olan müsəlmanlara deyir ki, mənim salamımı Həzrətə (s) çatdırın. Deyin ki, Üveys adlı bir nəfər Yəməndən onu ziyarət etmək üçün gəlmişdi. Anasından icazəsi olmadığına görə vətəninə geri qayıtdı. Bir müddət sonra Peyğəmbər (s) evinə qayıdır. Həzrət (s) buyurur: “Qəran məntəqəsindən behişt mehi əsir. Ah, necə də səninlə görüşməyə müştaqam. Ey Üveys Qərani! (Ey müsəlmanlar) hər kim onu görsə, mənim salamımı ona çatdırsın!”.Allahdan hansı münacatla 10 il ömrünün uzanmasını qazandı?!

Allahdan hansı münacatla 10 il ömrünün uzanmasını qazandı?! Hacı Mirzə Əli Yəzdi, Hacı Muhəmməd Rəhimin oğludur və o, atası haqqında belə danışır: “Atam hər axşam məscidə camaat namazına gedərdi və sonra da Aşura ziyarətini oxuyardı. Bir gün çox pis xəstələnir. Yatağa düşür və deyir ki, məni məscidə aparın. Nə qədər dedik ki, orada səni rahat edə bilmərik. Dedi ki, yox, məscidə istəyirəm. Bir gecə halı çox pisləşdi və onu evə gətirdik. Artıq nəfəsi gəlmirdi və əmin olduq ki, ölübdür. Ona görə oturub, dəfn mərasimini müzakirə etməyə başladıq. Səhər açıldı və birdən atam məni və qardaşımı çağırdı. Heyrətdən donub qalmışdıq. O, tər içində idi və dedi ki, ölmək fikri yoxdur, narahat olmayaq. Yataqdan qalxdı və onu hamama apardıq və sanki heç xəstə deyilmiş. Həcc mərasimi yaxınlaşırdı və atam da həccə hazırlaşırdı. Biz onu ötürməyə getdik və o, bizə dedi ki, heç mənim niyə ölmədiyimi soruşmursunuz. Sonra danışmağa başladı.Bir ananın İmam Hüseynə (ə) olan eşqi övladına hansı üstünülyü bağışladı?

Bir ananın İmam Hüseynə (ə) olan eşqi övladına hansı üstünülyü bağışladı? Hüccətil-İslam Muhəmmədtəqi Fəlsəfi ali məqama çatmasında anasının rolu barəsində buyurur: “Anam çalışırdı ki, övladlarını pak, fəzilətli və imanlı tərbiyə etsin. O, atam üçün də sevgi dolu bir həmdəm idi. Alim davam edir: “Mənim minbər əhli olmağım da anamın istəyidir. Hətta bir müddət anamla atam arasında bu barədə söhbətlər olmuşdu. Atam belə düşünürdü ki, mən gərək dərs oxuyam. Ancaq anam deyirdi ki, mən gərək minbərə gedəm. Nəhayət bu qərara gəldilər ki, şənbə gününün sübhündən çərşənbə gününün axşamına qədər dərs oxuyam. Cümə axşamı günündən cümə gününə qədər də minbərə gedəm. Bu yolla İmam Hüseynə (ə) aşiq olan anam arzusuna çatdı və məni minbər əhli etdi”.Həzrət Əli (ə) hansı səbəbə görə şeytanı öldürmədi?

Həzrət Əli (ə) hansı səbəbə görə şeytanı öldürmədi? Cabir ibni Abdullah Ənsari nəql edir: “Biz Peyğəmbərlə (s) birlikdə Minada idik. Bir kişini gördük ki, səcdə və qunut edir, ağlayırdı. Dedim: “Ey Allahın Rəsulu! Necə də gözəl namaz qılır”. Həzrət (s) buyurdu: “Bu kişi o şəxsdir ki, atanızı (Həzrət Adəmi) behiştdən xaric etmişdir”. İ. Əli (ə) çəkinmədən ona tərəf getdi və onu silkələdi. Belə ki, sağ dişləri sola və sol dişləri də sağa getdi. Həzrət buyurdu: “Əgər Allah istəsə, səni öldürəcəyəm”. Şeytan dedi: “Allahın müəyyən etdiyi zamana qədər sən bu işə qadir deyilsən. Əgər məni öldürmək istəsən, Allaha and olsun ki, heç kəs səni düşmən bilməz, məgər o halda ki, mən düşmənlərinin mal və övladlarında müştərək olaram. Necə ki, Allah Təala buyurmuşdur: “Və onların mallarına və övladlarına şərik ol”. (İsra/64). Peyğəmbər (s) buyurdu: “Ey Əli! O, düz deyir. Qureyşdən bir nəfərin sənə kini yoxdur, məgər haramzadə olsun. Ənsardan yoxdur, məgər yəhudi olsun. Ərəbdən yoxdur, məgər nəslinə görə ittiham olunsun”...Qurani-Kərimdən hansı surəni oxumaq mələklərin duasını qazandırar?

Qurani-Kərimdən hansı surəni oxumaq mələklərin duasını qazandırar? Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini cümə gününün gecəsi və gündüzü oxuyarsa, Allah behiştdə onun üçün evlər tikər”. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini gecə oxuyar, səhəri elə edər ki, 70 min mələk onun üçün istiğfar edərlər”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini vacib və nafilə namazlarında oxuyarsa, Allah onu o kəslərin zümrəsindən məbus edər ki, Qiyamət günü təhlükəsiz halda gəzərlər. Ərşinin kölgəsində qərar verər, hesabı ona asan edər və əməl dəftərini sağ əlinə verər”. Bu surədə yeddi mövzuya işarə edilmişdir:
1. Quranın əzəməti bəyan edilmişdir və Qədr gecəsinə işarə edilmişdir.
2. Allahın tövhidindən, yeganəliyindən və varlıq aləmindəki bəzi nişanələrindən söz açılmışdır...Cəhənnəm atəşinin şöləsini duyan gəncin tövbəsi necə baş vermişdir?

Cəhənnəm atəşinin şöləsini duyan gəncin tövbəsi necə baş vermişdir? Hz Peyğəmbərin (s) zamanında baş verən müharibələrdən birində adət üzrə bir neçə mömin cavan mücahidlərin ailələrinə göz-qulaq olmaq üçün Mədinədə saxlanılırdı.
Bu cavanlardan biri hamı cəbhəyə gedəndən sonra evlərdən birinin qapısının önünə gəlir və şeytan (lən) onu təhrik edir. O da qapını döymədən evə daxil olur və cavan bir qadını görür. Əli həmin qadının cisminə toxunur. Bu zaman qadın fəryad çəkməyə başlayır: “Atəş! Atəş!”. Bu söz cavanın qəlbini elə yandırır ki, bütün varlığı ilə atəş deməyə başlayır. Bədəni elə titrəyir ki, Mədinədə qalmağa xəcalət çəkir və vəzifəsini başqa birisinə tapşıraraq, oranı tərk edir. Ağlayaraq səhraya gəlir və tövbə edir. Bu cavanın imanı – qəlb imanı idi və Qiyamətə, axirətə inanan bir insan idi. Nəhayət müharibə sona çatır və Hz Peyğəmbər (s) Mədinəyə qayıdır. O, buyurur: “Həmin cavanın tövbəsi qəbul olunmuşdur, onu Mədinəyə qaytarın”...Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?

Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi? Nәzәrdәn qаçırılmаmаlıdır ki, insаn bir tаm оlаrаq tәkcә ruhdаn ibаrәt dеyil. Hәr bir tаm vаrlıqdа ruh cisimlә birlikdәdir. İnsаnın mаhiyyәti ruh ilә bәdәnin vәhdәtindәn ibаrәtdir. Yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, bu birlik dünyа hәyаtınа аiddir. Bәrzәх vә qiyаmәt аlәmindә isә insаnın vаrlığı hәmin аlәmlәrin qаnunlаrınа münаsibdir.
Әlbәttә, insаnın ruhu ilә cismini iki әsil hәqiqәt kimi qәbul еtmәk оlmаz. İnsаn vаhid bir hәqiqәtdәn ibаrәtdir vә hәmin hәqiqәt ruhdur. Cisim isә ruh аdlı hәqiqәtә tаbеdir. Bir növ ruh kök, cisim isә budаqdır. Ölüm аnındа әsil hәqiqәt, yәni, ruh cismi tәrk еdir, bаşqа sözlә, ruhun cisimlә әlаqәsi kәsilir. Ruhlа әlаqәsi kәsilmiş cisim tәdricәn zәiflәyib fәnа оlur.Cəhənnəm nə üçündür?

Cəhənnəm nə üçündür? Əgər Allah varlıq aləmini mərhəməti səbəbindən yaratmışsa, cəhənnəm nə üçündür?
Cavab: Yaranışda məqsəd behişt və cəhənnəm yox, Allaha doğru hərəkətdir. Allahın həm rəhmət, həm də qəzəb sifətləri var. Behişt Allahın rəhmət sifəti, cəhənnəm isə Onun qəzəb sifətinə doğru hərəkətin mənzilidir. İtaət edən insan Allahın mərhəməti, tüğyan qoparan insan isə Onun qəzəbi ilə qarşılaşır. Demək, behişt və ya cəhənnəmi seçən insan özüdür. Əgər bir şəxs günəşin nurundan gizlənib, özünü zülmətə salırsa günəşi qınamamalıdır.Düşünmədən sizlərə pislik edən adamla necə rəftar etməlisiniz?

Düşünmədən sizlərə pislik edən adamla necə rəftar etməlisiniz? İbn Sina Şəhərlərin birindən keçəndə qəhvəxanaya dönür. Atını bir ağaca bağlayır, qarşısına bir az saman və yonca tökür. Özü isə qəhvəxanada bir yerdə oturub yemək yeməyə başlayır. Bu zaman uzunqulağa minmiş bir nəfər də oraya gəlir. O ulağını Əbu Əli Sinanın atının yanında bağlayır ki, onun atının yemindən yesin. Özü də gəlib tanımadığı məşhur alim Əbu Əli Sinanın yanında oturur. Əbu Əli Sina ona deyir: - Ulağını mənim atımın yanında bağlama. İndi ulağ onun yoncasından yeyəcək və at da təpik atıb sənin ulağının vurub qıçını sındıracaq. Ulağ sahibi onun sözlərini eşitməməzliyə vurur və əhəmiyyət vermədən yemək yeməyə məşğul olur. Birdən at təpik atıb uzunqulağın qıçını sındırır... Əbu Əli Sina orada sonradan dillərə düşmüş bu məşhur kəlamı deyir: “Əbləhlərin cavabı susmaqdır”.Tavus Yəmani İmam Səccaddan (ə) hansı duanı öyrəndi?

Tavus Yəmani İmam Səccaddan (ə)  hansı duanı öyrəndi? Tavus Yəmani deyir: "Bir gecə Kəbənin kənarından keçirdim, gördüm ki, İmam Səccad (ə) Hz. İsmail (ə) məqamına daxil olaraq səcdə etdi. Fikirləşdim ki, bu şəxs Risalət ailəsindəndir. Yaxşı fürsətdir ki, onun sözlərinə qulaq asaraq bilim ki, o həzrət səcdədə hansı duanı oxuyur! İmam Səccad (ə) səcdədə bu duanı edirdi: "Sənin zəif bəndən evinə üz tutub, çarəsiz bəndən Sənə üz tutubdur! Sənin əli boş bəndən səni çağırır".
Tavus deyir: İmamın bu səcdə duasını öyrənib hər zaman ki çətinlik, çıxılmaz vəziyyət və ya qəm mənə üz verərdi bu duanı oxuyar və xoşluqlar əldə edərdim. Mənbə: Kəşful Ğümmə, cild: 2, səh: 273