[not-group=5] ----- [/not-group]Allah məkandan ehtiyacsızdır! Necə izah etmək olar?

Allah məkandan ehtiyacsızdır! Necə izah etmək olar? Sabit ibni Dinar nəql edir: “İmam Səccada (ə) sual verdim: «Deyə bilərikmi ki, Allah müəyyən məkandadır?».
Hz. (ə) buyurur: “Allah ondan münəzzədir”. Dedim: “Bəs nəyə görə Peyğəmbər (s) səmaya seyr etdi?”. Həzrət (ə) buyurdu: “Ona səma mələkutunu və məxluqlarını göstərmək üçün”. Dedim: “Allahın bu kəlamının mənası nədir: “(Yerdən) üstün üfüqdə olduğu halda. Sonra yaxınlaşdı və daha yaxın oldu. Beləliklə (onunla Peyğəmbərin arasında) iki kaman (yaxud iki dirsək qədər) və ya daha az məsafə var idi. Beləliklə də Allahın bəndəsinə vəhy etdiyini vəhy etdi”. (Nəcm/7-10). Həzrət (ə) buyurdu: “Məqsəd Peyğəmbərdir (s) və Həzrət nur hicablarına yaxınlaşır və səma mələkutunu görür. Sonra aşağı enir və aşağıdan yerin mələkutuna baxır və özünü yerə o qədər yaxın görür ki, sanki arasında iki kaman və ya daha az məsafə vardır”.[not-group=5] ----- [/not-group]İmamın (ə) məsumluğunun 4 sirri nələrdir?

İmamın (ə) məsumluğunun 4 sirri nələrdir? “İmamda (ə) ismət sifəti nədir və nəyi ilə tanınır?”.
Hişam demişdi: “Bütün günahlar dörd yoldan peyda olar ki, beşincisi yoxdur. O, dörd dənə ibarətdir: hərislik, həsəd, qəzəb və şəhvət. Bu dördü də İmamdan (ə) uzaqdır. Çünki caiz deyildir ki, İmam (ə) dünyaya qarşı həris olsun, İmam (ə) bütün müsəlmanların xəzinadarıdır. Bütün dünyanın ixtiyarı onun əlindədir. Ona görə də nə üçün hərislik etsin ki? Caiz deyildir ki, İmam (ə) həsəd aparsın. Çünki insan özündən üstün insana həsəd aparar. Halbuki, İmamdan (ə) üstün varlıq yoxdur ki, ona həsəd aparsın. Bütün insanlar Həzrətin (ə) məqamından aşağıdadırlar. Aşağı məqamda olanlara həsəd aparmaq aqil deyildir.
Həmçinin caiz deyildir ki, İmam (ə) dünya işlərinə görə qəzəblənsin. Onun qəzəbi Allahın rizası üçün olar. Bu halda nəinki caizdir, əslində mədh olunandır.[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Əli (ə) zatının nuru mələklərə necə görsəndi?

İmam Əli (ə) zatının nuru mələklərə necə görsəndi? Salman Farsi nəql edir: “Məlun İblis bir dəstənin kənarından keçirdi ki, Əmirəl-mömininə (ə) söyüş söyürdülər. İblis (lən) bu dəstənin qarşısında dayanır. Bu dəstədən biri deyir: “Bu kimdir ki, bizim qarşımızda dayanmışdır?”. İblis deyir: “Mən Əbu Mərrəyəm”. Deyirlər: “Ey Əbu Mərrə, bizim dediklərimizi eşitdin?”. İblis deyir: “Ağanız Əli ibn Əbutalibi (ə) söyürsünüz?”. Onlar deyirlər: “Haradan bildin ki, o, bizim ağamızdır?”. İblis deyir: “Peyğəmbərinizin (s) kəlamından ki, buyurur: “O kəsin ki, ağası mənəm, Əli (ə) onun da ağasıdır. Allahım, o kəslər ki, Əlini (ə) sevir, sən də sev. O kəs ki, düşmən bilir, düşmən bil. Allahım, yardım et o kəsə ki, ona yardım edər. Zəlil et o kəsi ki, onu xar edər””. Deyirlər: “Ey Əbu Mərrə! Bizə Əli (ə) barəsində bir şey de”. İblis deyir: “... Məndən eşidin: O zamanlar ki, Allaha təsbih edirdim, çox parlayan bir nur bizim yanımızdan keçib getdi. Bütün mələklər o nura görə səcdəyə düşdülər. Dedilər: “Subbuhun, Quddusun. Bu nur ya yaxın mələkdir, ya da peyğəmbərdir”. Nida gəldi: Nə yaxın mələkdir, nə də göndərilmiş peyğəmbərdir. Bu, Əli ibn Əbitalibin (ə) zatının nurudur”.[not-group=5] ----- [/not-group]Cəhənnəm nə üçündür?

Cəhənnəm nə üçündür? Əgər Allah varlıq aləmini mərhəməti səbəbindən yaratmışsa, cəhənnəm nə üçündür?
Cavab: Yaranışda məqsəd behişt və cəhənnəm yox, Allaha doğru hərəkətdir. Allahın həm rəhmət, həm də qəzəb sifətləri var. Behişt Allahın rəhmət sifəti, cəhənnəm isə Onun qəzəb sifətinə doğru hərəkətin mənzilidir. İtaət edən insan Allahın mərhəməti, tüğyan qoparan insan isə Onun qəzəbi ilə qarşılaşır. Demək, behişt və ya cəhənnəmi seçən insan özüdür. Əgər bir şəxs günəşin nurundan gizlənib, özünü zülmətə salırsa günəşi qınamamalıdır.[not-group=5] ----- [/not-group]İnsan Allah yolunda dost və düşmənçiliyini necə bilsin?

İnsan Allah yolunda dost və düşmənçiliyini necə bilsin? İmam Həsən Əsgəri (ə) cəddi barəsində nəql edərək buyurur: “Peyğəmbər (s) səhabəsinə buyurur: «Ey Allah bəndəsi! Allah yolunda sev və nifrətə malik ol, Allah üçün məhəbbət və düşmənçilik et. Allah Təalanın vilayətinə çatmazsan, məgər onunla». Həmin şəxs Həzrətə (s) deyir: “Allah yolunda dostluq və düşmənçiliyimi necə bilim? Allahın vəlisi kimdir ki, (onu) sevim. Allahın düşməni kimdir ki, düşmən biləm?” Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) işarə edərək buyurur: “Onu görürsən?”. Həmin şəxs deyir: “Bəli”. Həzrət (s) buyurur: “Bu, Allahın vəlisidir, ona görə də onu sev. Düşməni – Allahın düşmənidir, ona görə də onu düşmən bil. Dostunu sev, hətta əgər atanın və övladının qatili olsa belə. Düşmənini düşmən bil, baxmayaraq ki, atan və övladın olsa belə”.[not-group=5] ----- [/not-group]Yerin yeddi qatı nə deməkdir?

Yerin yeddi qatı nə deməkdir?“Allah yeddi göyü və bir o qədər də yeri yaradandır”. Ona görə də yuxarıdakı ayədə adı çəkilən yeddi qatlı yer dedikdə, üç ehtimal irəli sürülür: 1. Yeddi qatlı yer dedikdə, yeddi səma planetləri nəzərdə tutulur ki, orada da bizim planetdə olduğu kimi torpaq vardır.
2. Məqsəd ancaq bizim yaşadığımız Yerdir ki, yeddi təbəqəyə malikdir. Onun ən sadə təbəqəsi bizim hal-hazırda yaşadığımız təbəqədir.
3. Yeddi qatlı yer dedikdə, yeddi qitə nəzərdə tutulur. Qədim coğrafiya alimləri Yer kürəsini yeddi qitəyə bölmüşdülər.
Hər bir halda əgər İmam Əlinin (ə) “Nəhcul-bəlağə”də xiqətin sirləri ilə bağlı bəyan etdikləri haqqında dərindən düşünsək, görərik ki, hər biri bir tövhid dərsidir və Məsumların (ə) elmi xalis elmdir. Hər kim tərəqqi etmək istəyir və kamala can atırsa, bu faydalı elmdən bəhrələnir və rübubuyyət ilə tanış olur.[not-group=5] ----- [/not-group]Allahın məkri nə deməkdir?

Allahın məkri nə deməkdir? İ. Rza (ə) buyurur: “Allah Təala istehza, rişxənd və məkr etməz, aldatmaz. Ancaq Allah onlara cəza verər. Allah zalımların dediklərindən daha üstündür”. Məkr sözünün lüğətdəki mənası tədbir deməkdir, istər yaxşı, istərsə də pis. Quranda buna aydın nümunələr vardır. Belə ki, o zaman ki, məkr xeyir kimi zikr olunur: “Allah hiyləyə cavab verənlərin ən yaxşısıdır”. “Ali-İmran/54" Bəzən də pis mənanı verir. “(Bu, onların) Yer üzündə təkəbbür göstərmələri, məkr və hiylələri ucbatından idi. Pis əməl, hiylə yalnız öz əhlini bürüyər”. “Fatir/43" Quran- o məkkar ki, istəyir dinə ziyan vursun, həmin məkri özünə qayıdar və özü ziyan görər. “Allahı və iman gətirənləri aldatmaq istəyirlər, halbuki, özlərindən başqa heç kəsi aldatmırlar və başa (da) düşmürlər”. (Bəqərə/9). Bəli, kafirlər hər nə qədər haqqı aradan qaldırmaq üçün hiylə və məkr etsələr də, faydasızdır. Çünki Allahın onların hiyləsindən xəbəri vardır və bu hiylələrin nəticəsi axirətdə cəza şəklində onlara qayıdacaqdır...[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət Peyğəmbərin (s) həmişəyaşar möcüzəsi nədir?

Həzrət Peyğəmbərin (s) həmişəyaşar möcüzəsi nədir?Həzrətin həmişəyaşar möcüzəsi Qurani kərimdir. Quran təkcə söz ustalığı cəhətindən deyil, həm də məna cəhətindən, ilahi əhkam və qanunlar baxımından da əbədi möcüzədir. Bəşər elmi nə qədər inkişaf etsə və təbiətin sirlərini kəşf etsə də, yenə də islamın əbədi rəmzi olan Quranın haqq olması daha da aydın olacaq. Quranda hər şeydən artıq Allaha pərəstiş, Allahın zatda və sifətdə vahid olması, Onun cəlal və cəmal sifətləri, yaranışın əzəməti, haram və halal, təbii elmlər, keçmişdəki ümmətlərin ibrətamiz hadisələri və ictimai qanunlar, hesab günündən (qiyamət) və böyük ilahi peyğəmbərlərin və keçmiş ümmətlərin başına gələnlərdən ibrət və s. bəyan olunur. “Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər.” (İsra/88.)[not-group=5] ----- [/not-group]Peyğəmbərə (s) ən sevimli kəslər kimlər idi?

Peyğəmbərə (s) ən sevimli kəslər kimlər idi? Əhli-beyt (ə) Allahın ən sevimlisi olduğu kimi, peyğəmbərin də ən sevimlisdir. Çünki Peyğəmbər yalnız Allahın sevdiklərini sevir. Peyğəmbərin təvəlla və təbərrası Allahın təvəlla və təbərrasıdır. Peyğəmbər Allaha görə dost bilir, Allaha görə düşmənçilik edir. Əhli-beytin (ə) Peyğəmbər (s) sevimlisi olması onların Allaha sevimli olmasının daha bir dəlilidir. Ümmü-Sələmədən nəql olunur ki, bir gün Peyğəmbər (s) əyləşmişdi, Fatimə (s.ə.) yemək gətirdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: “Əli və onun iki oğlu haradadır?” Fatimə (s.ə.) dedi: “Evdə.” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Onları mənim yanıma dəvət et.” Əli (ə), xanım Fatimə (s.ə.) Həsən və Hüseyn (ə) Peyğəmbərin (s) yanına gəldilər. Onları görən Peyğəmbər (s) yataqdakı əbasını götürüb onu Əli, Həsən, Hüseyn, Fatimə ilə birlikdə üstünə çəkdi. Həzrət dedi: “Pərvərdigara! Bunlar mənim əhli-beytim (ə), mənə ən sevimli olanlardır. Hər cür çirkinliyi onlardan uzaq et. Onları tam paka çıxar.” Bu vaxt Əhzab/33 ayə nazil oldu...[not-group=5] ----- [/not-group]Nə üçün insanlar fərqli doğulur?

Nə üçün insanlar fərqli doğulur? Cavab: İnsanların fərqli doğulmasının bir səbəbi, ictimai və fərdi çatışmamazlıqlarıdır. Məsələn, var-dövlətli insanların övladları fəqirlərin övladlarına nisbətən sağlam, gözəl və istedadlı olurlar. Cəmiyyəti varlı və kasıba bölən isə, Allah deyildir. Amma insanlar arasındakı fərqlərin bir hissəsi yaranış qanunlarından doğur. Əgər insanlar fərqləndirilməsəydilər, bir zavodun istehsal etdiyi məhsul kimi bir-birlərinə oxşayar və həyat maraqsız olardı. Dünyada iki tam eyni insanın olmaması gözəllik deyilmi?! Bir şeyi də qeyd edək ki, cəmiyyət də insan orqanizmi kimi müxtəlif əzalara ehtiyaclıdır. Kamil insanın gözə, qulağa, dilə ehtiyacı olduğu kimi, kamil cəmiyyət də müxtəlif sahələrdə zövqlü və istedadlı insanlara ehtiyaclıdır. Amma bu o demək deyil ki, bəstəkar yaxşı yaşamalı, fəhlə isə, kasıbçılıqla ömür sürməlidir...
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]